НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА      ОБУЧЕНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА И СОФТУЕР 
Обучение и изпит за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
Обучение и изпит за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
Обучение по безопасност и здраве при работа по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
more info more info more info    DOWNLOAD Request-bg /    DOWNLOAD Request-bg / more info more info
 Обучение на "Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството" и издаване на сертификат, Съгласно чл.5 ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд, проверка на знанията и удостоверяване на придобитата квалификация
ОБУЧЕНИЯ