АКТУАЛНО консултантски услуги по кандидатстване и изпълнение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА      ОБУЧЕНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА И СОФТУЕР
 "ПРОТЕКТА КОНСУЛТ" ЕООД
Основна дейност на фирмата повече от 10 години е провеждане на обучения и бизнес консултации в областта на безопасността и здравето при работа. Нашата мисия е да подпомагаме фирмите в усилията им за по-безопасна, по- здравословна и по-продуктивна работна среда. Консултираме, проектираме и разработваме практически инструменти за микро, малки и средни предприятия, с които да им помогнем да изградят система за управление на условията на труд, да извършат оценка на риска на работните места, да усвоят добри практики за безопасност и здраве в техния сектор на дейност. Учебният ни център, специализиран в обучения по БЗР, се стреми чрез съвременни методи на обучение, приятна обстановка и перфектна организация да задоволи високите изисквания на клиентите ни. Предлагаме и широк спектър от специализирана литература: трудови и осигурителни правоотношения, заплащане на труда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожаробезопасност, строителство, технически надзор и др. Ние насърчаваме развитието на култура по безопасност и на превенция на риска за подобряване на условията на труд.
   DOWNLOAD Request-bg /    DOWNLOAD Request-bg /