НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
   DOWNLOAD Request-bg /    DOWNLOAD Request-bg /
"ПРОТЕКТА КОНСУЛТ" предоставя на работодателите услуги като  Орган за безопасност и здраве при работа Основните функции на органът за безопасност и здраве при работа е: 1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на ЗБУТ  при организиране и осъществяване на трудовата дейност; 3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите; 4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения. Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения: 1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; 2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им; 3. организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите; 4. координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на ЗБУТ; 5. организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите; 6. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за БЗР на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти; 7. извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение и други); 8. изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве; 9. изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск. 10. организира изготвянето на аварийни планове в предприятието. 11. координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия; 12. изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита; 13. организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа; 14. организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите; 15. консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; 16. организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм; 17. подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието; 18. организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве; 19. организира разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите; 20. организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; 21. осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции "Инспекции по труда".