"   ",   Ĕ
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ ЕООД
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
НАЧАЛО
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
АКТУАЛНО
   DOWNLOAD Request-bg /    DOWNLOAD Request-bg /
"ПРОТЕКТА КОНСУЛТ" предоставя консултантски услуги по кандидатстване и изпълнение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.02/03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”. Агенцията по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира на 17.10.2011 г. открита процедура за  конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”. ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА: • Схемата цели подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа; • Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти; • Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ: • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея; • Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; • Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло; • Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии; • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr, на единния информационен портал: www.eufunds.bg , а така също и на страницата на Управляващия орган (МТСП): http://ophrd.government.bg . Дейностите, които могат да получат безвъзмездно финансиране, включват: • Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ на състоянието на трудовата дейност и разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии; • Въвеждане на системи за управление в предприятията – BS OHSAS 18001 :2007 "ПРОТЕКТА КОНСУЛТ" ЕООД предоставя консултантски услуги по кандидатстване и изпълнение на оперативната програма.